Updates

ล่ามระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย

อบรม ล่ามระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ล่ามระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว...

Read More